Regulamin

Regulamin użytkowania rodzinnego domu wypoczynkowego.

Będziemy sobie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu gości w Rodzinnym Domu Wypoczynkowym w Zatorze.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku na terenie posesji i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie zameldowania w księdze gości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki za wynajęcie domu.

Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

1. Cały dom wynajmowany jest na dobę lub w pakietach.
2. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, goście powinni poinformować telefonicznie do godz.10.00 dzień przed upływem terminu najmu.
4. Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości.
5. Właściciel zapewnia warunki pełnego, nieskrępowanego i bezpiecznego wypoczynku gości.
6. Najemca (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy lub innych osób przebywających razem z Najemcą.
7. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w pkt. 6 najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.
8. Goście powinni zawiadomić właściciela w razie wystąpienia jakiejś szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
9. Goście nie mogą przekazywać wynajmu domu osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął termin zapłaconego pobytu.
10. Każdorazowo opuszczając dom gość powinien wyłączyć światło, sprzęt kuchenny, telewizory i zakręcić wodę ze względów bezpieczeństwa, oraz zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste.
11. Osoby nie wpisane do księgi pobytu gości mogą przebywać na terenie posesji od godziny 7.00 do godziny 22.00.
12. Nadzór i bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie posesji spoczywa na opiekunach prawnych i oni ponoszą za nich odpowiedzialność.
13. Rezerwację gwarantujemy jeżeli zostanie dokonana wpłata w wys. do 30% wartości..

Dane do przelewu:

Halina Batek
ul. Konopnickiej 5
32-640 Zator
ING BPL PW
 PL 09 105012561000009061927365