REGULAMIN UŻYTKOWANIA APATRTAMENTÓW BATEK HOME

Będziemy  Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku na terenie posesji i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisania zameldowania w księdze gości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę przedpłaty za wynajęcie apartamentu.

 1. Apartamenty Batek Home wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, goście powinni poinformować telefonicznie do godz. 10.00 dzień przed upływam najmu, w innym przypadku każda godzina jest płatna w wysokości  50 zł.
 4. Właściciel uwzględni życzenie w miarę posiadanych możliwości.
 5. Właściciel zapewnia warunki pełnego, nieskrępowanego i bezpiecznego wypoczynku gości, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały w winy Najemcy lub innych osób przebywających razem z Najemcą.
 7. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w pkt. 6 najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.
 8. Goście powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Apartamenty Batek Home nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gości.
 10. Goście nie mogą przekazywać wynajmu domu osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął termin zapłaconego pobytu.
 11. Każdorazowo opuszczając apartament, gość powinien wyłączyć światło, sprzęt kuchenny, telewizory, zakręcić wodę ze względów bezpieczeństwa oraz sprawdzić zamknięcie okien i drzwi w celu zabezpieczenia swoich rzeczy osobistych.
 12. Nadzór i bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie posesji spoczywa na opiekunach prawnych i oni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 13. Osoby niezameldowane w apartamencie, mogą przebywać na posesji  od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 14. Rezerwację gwarantujemy jeżeli zostanie dokonana przedpłata na konto bankowe.
 15. W razie nie dojazdu pobieramy przedpłatę, jeżeli nie był zgłoszony 7 dni przed przybyciem.
 16. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, oraz jeżeli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub sąsiadów  może zostać z niego usunięty.
 17. Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Batek Home wyrządzając szkodę.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w domu będą odesłane na adres wskazany przez gościa za opłatą pocztową pokrywaną przez gościa.

Dane do przelewu:
Agnieszka Batek, Ul. M. Konopnickiej 5, 32-640 Zator
PKO Bank Polski
BPKOPLPW

PL  56 1020 2384 0000 9902 0230 3774